Массив

Массив буюу Хүснэгт нь олон элементийг өөртөө агуулах, элементүүд нь тус бүр индексээр илэрхийлэгдэх энгийн өгөгдлийн бүтэц юм. Тм