Jump to content

Мод (өгөгдлийн бүтэц)

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Эрэмбэлэгдээгүй энгийн мод бүтэц. 7 гэсэн дугаартай зангилаа нь 2, 6 гэсэн хоёр хүүхэдтэй ба 2 гэсэн нэг эцэгтэй. Хамгийн дээд талд байрлах root буюу үндэс нь эцэггүй.

Компьютерийн шинжлэх ухаанд мод (Англи: Tree) нь шатласан мод хэлбэртэй өгөгдлийн бүтцийн төрөл. Мод нь нэг үндэстэй байх ба түүнээс салаалсан дэд модуудтай. Эдгээр нь өөр хоорондоо холбогдсон зангилаанууд хэлбэрээр дүрслэгдэнэ.

Мод өгөгдлийн бүтцийг зангилаа бүр нь утга, түүнээс салбарласан хүүхдүүд руух хаягуудуудаас тогтох бас нэгэн өгөгдлийн бүтэц болж буй элементүүдийн цуглуулга хэмээн рекурсив байдлаар тодорхойлж болно. Ингэхдээ хаягууд нь тус бүр нэг нэг удаа л хадгалагдах ба үндэс зангилаа руух хаяг оршин байхгүй.

Нөгөө талаас модыг бүхэлд нь графийн онолд тодорхойлогддог модны эрэмбэлэгдсэн хэлбэр гэж үзэж болно.

Хоёр талаас авч үзэх нь ашигтай: модыг бүхэлд нь математик байдлаар шинжлэх боломжтой ч гэсэн өгөгдлийн бүтцийг нь илэрхийлэхдээ зангилаа бүрээр нь авч үздэг. Жишээлбэл модыг бүхэлд нь авч үзэхэд ямарваа зангилааны эцэг элеметнийг шууд тодорхойлж болох ч өгөгдлийн бүтэц байдлаар илэрхийлэхдээ зангилаанууд нь зөвхөн өөрийн хүүхдүүд руух хаягыг хадгалдаг