Тайдун

Тайдун (臺東縣, Taitung) — Тайвань орны Тайвань мужийн харьяа шянь (хошуу). Засаг захиргааны төв — Тайдун хот.