Тээвэрлэлтийн хүчин чадал

Хүрээлэн буй орчны даац гэдэг нь хоол хүнс, амьдрах орчин, ус болон бусад нөөцийг харгалзан тухайн хүрээлэн буй орчинд амьдрах чадвартай биологийн популяцийн дээд хэмжээг хэлнэ. Тээвэрлэлтийн хүчин чадлыг хүн амын экологийн хувьд хүн амын нас баралтын тоо нь төрөлтийн тоотой (мөн цагаачлал болон шилжин суурьшилт) тэнцүү байх үед хүн амын экологийн тэнцвэрт байдалд таарсан хүрээлэн буй орчны хамгийн их ачаалал гэж тодорхойлдог. Хүн амын динамик дахь даацын нөлөөг логистик функцээр загварчилдаг. Энэхүү хүчин чадлыг экологи, хөдөө аж ахуй, загас агнуурын хүрээлэн буй орчныг дэмжих боломжтой хамгийн их хүн амд хэрэглэнэ. Тээвэрлэлтийн хүчин чадал гэдэг нэр томьёог 1950-иад онд хүн амын хүрээнд ашиглахаас өмнө хэд хэдэн өөр үйл ажиллагаанд хэрэглэж байсан. Хүн амын даацын тухай ойлголт нь тогтвортой хүн ам гэсэн ойлголтод багтдаг.

Хүн төрөлхтөн дэлхийн даацаас аль хэдийн давсан бөгөөд амьдрал үүрд үргэлжлэх боломжгүй гэдгийг шинжлэх ухааны тоо баримт харуулж байна. Энэхүү шинжлэх ухааны нотолгоо нь дэлхий дахинд олон эх сурвалжаас гарсан. Үүнийг 2005 онд Мянганы Экосистемийн Үнэлгээ буюу дэлхий даяар 1360 гаруй мэргэжилтнүүд хамтын хүчин чармайлтаар дэлгэрэнгүй танилцуулсан. Илүү сүүлийн үеийн нарийвчилсан судалгаагаар экологийн ул мөр болон биосферийг хүн төрөлхтний төлөө ертөнцийн хязгаарын талаарх салбар хоорондын судалгаанаас гаргаж өгсөн.