Факэдэ загвар

Факэдэ (Фасад) загвар нь Програм хангамжийн инженерчлэл сэдэвт хамаарагдах зохиомжийн загвар-уудын нэг бөгөөд ихэвчлэн Объект хандалтат технологи-той цуг ашиглагддаг.

Факэдэ нь обьект бөгөөд class library шиг томоохон кодтой хэсэг рүү хандах замыг хөнгөвчилж өгдөг. Факэдэ загварыг ашигласнаар дараахи давуу талуудтай:

 • Факэдэ загварыг ихэнхи кодын ажлуудад ашиглахад тохиромжтой учраас software library-г ашиглах, ойлгох, тест хийхэд хялбар болдог;
 • library ашиглаж байгаа кодыг уншихад илүү хялбар болгоно;
 • Ихэнхи программын код факэдэ загварыг ашиглачих учраас library доторхи ажлууд ба гадаад код 2-ын хоорондын хамаарал багасна. Ингэснээр системийг илүү уян хатан хөгжүүлэх боломжтой болно.
 • муу загварчлагдсан API-нуудын цуглуулгыг зөв зохион байгуулагдсан ганц API болгоно.


Бүтэц[засварлах | кодоор засварлах]

FacadeDesignPattern.png

Facade (Загвар:Pron-en)
The facade class abstracts Packages 1, 2, and 3 from the rest of the application.
Clients
The objects using the Facade Pattern to access resources from the Packages.
Packages

Жишээнүүд[засварлах | кодоор засварлах]

Java[засварлах | кодоор засварлах]

This is an abstract example of how a client ("you") interacts with a facade (the "computer") to a complex system (internal computer parts, like CPU and HardDrive).

/* Complex parts */

class CPU {
	public void freeze() { ... }
	public void jump(long position) { ... }
	public void execute() { ... }
}

class Memory {
	public void load(long position, byte[] data) {
		...
	}
}

class HardDrive {
	public byte[] read(long lba, int size) {
		...
	}
}

/* Facade */

class Computer {
	private CPU cpu=null;
	private Memory memory=null;
	private HardDrive hardDrive=null;

	public Computer() {
		this.cpu=new CPU();
		this.memory=new Memory();
		this.hardDrive=new HardDrive();
	}

	public void startComputer() {
		cpu.freeze();
		memory.load(BOOT_ADDRESS, hardDrive.read(BOOT_SECTOR, SECTOR_SIZE));
		cpu.jump(BOOT_ADDRESS);
		cpu.execute();
	}
}

/* Client */

class You {
	public static void main(String[] args) {
		Computer facade = new Computer();
		facade.startComputer();
	}
}

C#[засварлах | кодоор засварлах]

using System;

namespace Facade
{
	public class CPU
    {
		public void Freeze() { }
		public void Jump(long addr) { }
		public void Execute() { }
	}

	public class Memory
	{
		public void Load(long position, byte[] data) { }
    }

	public class HardDrive
	{
		public byte[] Read(long lba, int size) { return null; }
	}

	public class Computer
	{
		CPU _cpu = new CPU();
		Memory _memory = new Memory();
		HardDrive _hardDrive = new HardDrive();

		public void StartComputer()
		{
			_cpu.Freeze();
			_memory.Load(0x22, hardDrive.Read(0x66, 0x99));
			_cpu.Jump(0x44);
			_cpu.Execute();
		}
	}

	public class SomeClass
	{
      public static void Main(string[] args)
      {
        Computer facade = new Computer();
        facade.StartComputer();
      }
    }
}

Python[засварлах | кодоор засварлах]

# Complex parts
class CPU:
  def freeze(self): pass
  def jump(self, position): pass
  def execute(self): pass
 
class Memory:
  def load(self, position, data): pass
 
class HardDrive:
  def read(self, lba, size): pass
 
# Facade
class Computer:
  def __init__(self):
    self.cpu = CPU()
    self.memory = Memory()
    self.hard_drive = HardDrive()
  
  def start_computer(self):
    self.cpu.freeze()
    self.memory.load(0, self.hard_drive.read(0, 1024))
    self.cpu.jump(10)
    self.cpu.execute()
 
# Client
if __name__ == '__main__':
  facade = Computer()
  facade.start_computer()

PHP[засварлах | кодоор засварлах]

/* Complex parts */
class CPU
{
  public function freeze() { /* ... */ }
  public function jump( $position ) { /* ... */ }
  public function execute() { /* ... */ }

}

class Memory
{
  public function load( $position, $data ) { /* ... */ }
}

class HardDrive
{
  public function read( $lba, $size ) { /* ... */ }
}

/* Facade */
class Computer
{
  protected $cpu = null;
  protected $memory = null;
  protected $hardDrive = null;

  public function __construct()
  {
    $this->cpu = new CPU();
    $this->memory = new Memory();
    $this->hardDrive = new HardDrive();
  }

  public function startComputer()
  {
    $this->cpu->freeze();
    $this->memory->load( BOOT_ADDRESS, $this->hardDrive->read( BOOT_SECTOR, SECTOR_SIZE ) );
    $this->cpu->jump( BOOT_ADDRESS );
    $this->cpu->execute();
  }
}

/* Client */
$facade = new Computer();
$facade->startComputer();

Javascript[засварлах | кодоор засварлах]

Uses Firebug.

/* Complex parts */
var CPU = function () {};
CPU.prototype = {
 freeze: function () {
  console.log('CPU: freeze');
 },
 jump: function (position) {
  console.log('CPU: jump to ' + position);
 },
 execute: function () {
  console.log('CPU: execute');
 }
};

var Memory = function () {};
Memory.prototype = {
 load: function (position, data) {
  console.log('Memory: load "' + data + '" at ' + position);
 }
};

var HardDrive = function () {};
HardDrive.prototype = {
 read: function (lba, size) {
  console.log('HardDrive: read sector ' + lba + '(' + size + ' bytes)');
  return 'hdd data';
 }
};


/* Facade */
var Computer = function () {
 var cpu, memory, hardDrive;
 
 cpu = new CPU();
 memory = new Memory();
 hardDrive = new HardDrive();

 var constant = function (name) {
  var constants = {
   BOOT_ADDRESS: 0,
   BOOT_SECTOR: 0,
   SECTOR_SIZE: 512
  };

  return constants[name];
 };

 this.startComputer = function () {
  cpu.freeze();
  memory.load(constant('BOOT_ADDRESS'), hardDrive.read(constant('BOOT_SECTOR'), constant('SECTOR_SIZE')));
  cpu.jump(constant('BOOT_ADDRESS'));
  cpu.execute();
 }

};

/* Client */
var facade = new Computer();
facade.startComputer();

Нэмэлт холбоосууд[засварлах | кодоор засварлах]

Загвар:Design Patterns Patterns