Хувилуур

Сургуулийн Ксерокс хувилуур

Хувилуур (Орос: Копировальный аппарат; Англи: Photocopier) - бичиг, зураг, дүрс зэргийг хувилдаг төхөөрөмж. Монголд Канон нэрийн хувилуур анх дэлгэрснээс "Канон" гэж хэлэх нь түгээмэл. Хэвлүүр, дүрсжүүр хоёртой холбогдох нь элбэг.