Хувилуур

Сургуулийн Ксерокс хувилуур

Хувилуур (орос. Копировальный аппарат; англ. Photocopier) - бичиг, зураг, дүрс зэргийг хувилдаг төхөөрөмж. Монголд Канон нэрийн хувилуур анх дэлгэрснээс "Канон" гэж хэлэх нь түгээмэл. Хэвлүүр, дүрсжүүр хоёртой холбогдох нь элбэг.