Энтропи

Энтропи (англ. Entropy) гэдэг нь термодинамикийн тусгаарлагдсан систем дахь өөрөө аяндаа явагдах процессын чиглэлийг тодорхойлогч төлөвийн функц юм.