II Пирмухаммед хан

II Пирмухаммед (1550–1601) — узбекийн шейбани овгоос Бухарын хант улсыг жолоодсон арван хоёрдугаар хан. 1598–1601 онд эзэн суусан.