Ажил (физик)

«Ажил» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Ажил»-с олж болно.
Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Ажил
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ Ж = Н·м L2·M·T−2
сгс эрг L2·M·T−2

Ажил нь физикийн шинжлэх ухааны ухагдахуун юм.

Аливаа биет дээр хүчний нөлөөгөөр хүчний үйлчилсэн зүгт хөдөлсөн хөдөлгөөний дамжсан энерги хэмжээг ажил гэж тодорхойлно.