Бозе-Эйнштейний конденцат

Бозе-Эйнштейн конденсацийн(БЭК) квант үзэгдэл байж болохыг онолын хувьд 1924 онд Энэтхэгийн физикч Бозе, Германы физикч Альберт Эйнштейн нар дэвшүүлсэн байна. Гэхдээ Бозе зөвхөн фотоны хийд, Эйнштейн масстай харилцан үйлчлэлгүй бозоны хий (атомын хувьд) өргөтгөн авч үзжээ.

БЭК бол абсолют тэг температурт их ойрхон материйн хөлдсөн төлөв юм.