Гранулометрийн бүтэц

Гранулометрийн бүтэц (Латин: granulum - үр, ширхэг; Еврей: metreo - хэмжээс) — уулын чулуулаг, хөрс, эсвэл хүний бүтээсэн хиймэл бүтээгдэхүүнд агуулагдах янз бүрийн хэмжээтэй ширхгийн тухайн шинжлэхээр авсан дээжийн жин, эсвэл эзэлхүүнд эзлэх хэмжээг илэрхийлсэн хэмжигдэхүүн.