Гранулометрийн бүтэц

Гранулометрийн бүтэц (лат. granulum - үр, ширхэг; Еврей хэл: metreo - хэмжээс) — уулын чулуулаг, хөрс, эсвэл хүний бүтээсэн хиймэл бүтээгдэхүүнд агуулагдах янз бүрийн хэмжээтэй ширхгийн тухайн шинжлэхээр авсан дээжийн жин, эсвэл эзэлхүүнд эзлэх хэмжээг илэрхийлсэн хэмжигдэхүүн.