Импульс

Биеийн хөдөлгөөн нь биеийн масс, хурднаас хамаарсан хэмжигдэхүүн байна. Бие, масс, хурдны хэмжигдэхүүнийг импульс гэнэ. Сонгодог механикт импульсийг хугацаатай харьцангуйгаар хүчнээс авсан интегралаар тодорхойлдог:

үүнд

I нь импульс (заримдаа J-ээр тэмдэглэдэг),
F нь хүч бөгөөд
dt нь хязгааргүй жижиг хугацааны өөрчлөлт болно.

Ньютоны хоёрдугаар хуулийг ашиглан бичвэл:

Улмаар импульс нь биед хүч үйлчилснээр биеийн хүчний моментийн өөрчлөлтөөр тодорхойлогдож болно. Мөн үйлчилж буй хүч болон масс нь тогтмол үед импульсийг дараах хялбар хэлбэрээр илэрхийлж болно:

үүнд

F нь тогтмол нийт хүч
нь хүч үйлчилсэн хугацааны интервал
m нь биетийн тогтмол масс
Δv нь тухайн хугацааны туршид хүчний үйлчлэлээр бий болсон хурдны өөрчлөлт бөгөөд
v = Δ(mv) нь шугаман моментын өөрчлөлт болно.