Компьютерт нэгтгэсэн үйлдвэрлэл

Компьютерт нэгтгэсэн үйлдвэрлэл, англ. computer-integrated manufacturing-CIM, гэдэг нь олон төрлийн ажил мэргэжлийн цуглуулга нэр томъёо ба аж ахуй нэгжид компьютерийн туслалцаатай үйлдвэрлэл явуулах боломж олгож байгааг нэрлэдэг.

Үүнийг бүрдүүлэх үндсэн хэсгүүдэд: