Плазмид

Схемчилсэн зураг: ДНХ хромосомууд (1) ба плазмид (2).

Плазмид нь ихэнх бактерид байдаг цагираг хэлбэртэй ДНХ-ийн жижиг молекул.