Правда Востока

Правда Востока (Дорнын үнэн) — Узбекистаны Ташкентэд 1917 оноос эхлэн орос хэлээр гаргаж буй сонин.