Шингэний элемент

Шингэний элемент гэдэг нь шингэний техникт хэрэглэгдэх шингэний техникийг залгах буюу холбох эд хэсгүүдийг нэрлэдэг.

Шингэний элементэд дараах тохируулаx гишүүд болон ажлын гишүүд орно. Үүнд:

Мөн шингэний тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа шугам дамжуулах хоолой, чиглэл өөрчлөгч залгаас, резин хоолойн холбогч, резин хоолой болон янз бүрийн шингэн агуулах эд ангийг шингэний элемент хэмээн нэрлэдэг. Шингэний элементийг (хий, шингэн али алинд нь хүчинтэй) холбон хэрэглэхэд зориулсан холбох хэлхээний тэмдэглэгээний жагсаалтаас үзнэ үү.