Аралын Каракум

Аралын Каракум (хас. Арал қарақұмы) — Арал тэнгисийн дорно умард талд байгаа элсэн цөл. Өмнөд тал нь Сырдарья мөрөн хүрнэ.

Казахстаны Кызылорда, Караганды мужийн нутагт 35 мянган км² талбай эзэлдэг. Эх газрын хуурай уур амьсгалтай. Жилд 100–150 мм хур тунадастай.