Бач-Кишкун

Бач-КишкунУнгар улсын Өмнө Альфёльд мужийн 525 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Кечкемет.