Бач-Кишкун

HU county Bacs-Kiskun.svg Бач-КишкунУнгар улсын Өмнө Альфёльд мужийн 525 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Кечкемет.