Зала

ЗалаУнгар улсын Өрнө Дунантуль мужийн 287 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Залаэгерсег хот.