Ерөнхий сайд

Ерөнхий сайд нь гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнийг буюу Засгийн газрын тэргүүнийг хэлдэг байна.