Шингэний механик

Далавчийг хүрээлэх агаарын урсгалын боломжит загвар

Шингэний механик нь физикийн шинжлэх ухаан дахь шингэн, хий, плазм болон тэдгээрт үйлчлэх хүчийг судалдаг салбар юм. Шингэний механик нь дотроо хөдөлгөөнгүй төлөвт буй шингэнийг судлах шингэний статик болон шингэний хөдөлгөөнд хүчний үзүүлэх нөлөөг судалдаг шингэний динамик гэсэн дэд салбаруудад хуваагддаг. Шингэний механик, үүн дотроо ялангуяа шингэний динамик нь тайлбарлагдаагүй ухагдахуун ихтэй судалгааны идэвхитэй салбар юм. Шингэний механик нь математикийн тооцооллын талаас маш цогц тоон аргачлал шаарддаг ба голцуу компьютерийн тооцоолол шаардагддаг. Шинэ нэвтэрч буй шингэний динамикийн компьютер тооцооллын хандлагаар улам шинэ бэрх тооцооллуудыг хийж байна.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.