Үсэг

Хадмал
Монгол үсгээр Uesug-grey.PNG
буриад кирилл. үзэг
монгол кирилл. үсэг
халимаг кирилл. үзг
Дармал, бичмэл, том, жижиг маягаар бичигдсэн Кирилл Я үсэг

Үсэг гэдэг нь аливаа нэг бичиг үсгийн үндсэн махбод болох цагаан толгойн тэмдэг юм. Заавал гэх албагүй боловч ихэвчлэн ярианы хэлний нэгж авиаг тэмдэглэдэг.