Үсэглэл

Хадмал
Монгол үсгээрUesuglel.PNG
буриад кирилл.үзэглэл
монгол кирилл.үсэглэл
халимаг кирилл.үзглл
Франц үсэглэлийн "Т" үсэг (1861 он)

Үсэглэл - үсэг бичиг анхлан суралцагч хүүхдийг үсэглэж сургах ном. Ихэвчлэн цагаан толгойн үсэг бүртэй холбоотой үг, зураг, дүрсийг агуулсан байдаг. Авиа, дармал болон бичмэл үсэг, үгийн үе, үг, улмаар хэлц үг, хялбар өгүүлбэрийг хэрхэн унших, бичихийг хялбараар ойлгуулах зорилготой.