Фиер

Фиер хотын гудамж

ФиерАлбани улсын Фиер хошууны төв, 85000 хүний хот.