Хөхсүмийн рашаан

Хөхсүмийн рашаан нь Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт хойд өргөрөгийн 47°15', зүүн уртрагийн 101°58'-ын солбилцолд орших гидрокарбонат кальц магний натрийн найрлагатай рашаан юм.