Энэтхэг-Европын хэлний язгуур

Энэтхэг-Европ хэлний язгуурт хамаарах хэлнүүдийн тархалт. Улбар шар өнгөөр тус бүлгийн хэл голлох хэл болох улсууд, шар өнгөөр гол хэл биш боловч хэрэглэгддэг улсуудыг тэмдэглэв

Энэтхэг-Европ хэлний язгуур (мөн индо-герман хэл эсвэл энэтхэг-германы хэл ч гэж нэрлэнэ) нь ярилцагчидын тоогоороо нэгдүгээрт орох хэлний язгуур юм. Нийт 12 хэлний бүлэгтэй. Бүлэг бүр дэд бүлгүүдтэй болно. Энэтхэг-Европ хэлний язгуурт Англи, Непали, Энэтхэг, Герман, Итали, Орос, Болгар, Португал, Франц, Грек, Албани, Урду гэх мэт хэлүүдийг багтаадаг юм. Мөн мөхсөн хэлүүд болох Латин, Санскрит, Хорезм, Веди зэрэг хэлүүд багтдаг.