Шинэ Гэрээ

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Харайх: Удирдах, Хайлт
Codex sinaticus.jpg

Ариун Библийн дэд хэсэг болох Шинэ Гэрээ нь МЭ 50-96 оны хооронд бичигдсэн. Нийт 27 номоос бүрдэх бөгөөд янз бүрийн мэргэжилтэй, Христэд итгэгчид, болон түүний шавь нар нийт 8 хүн бичсэн. Шинэ Гэрээ нь Хуучин Гэрээг бодвол маш богино хугацаанд бичигдсэн ба ойролцоогоор нэг зууны дотор бүх ном байна. Шинэ Гэрээний номууд нь бичигчийнхээ нэрээр нэрлэгддэг. Номуудын агуулгаар нь жагсаавал:

Сайн мэдээний Ариун айлдал

Ариун Сүнс ба Шавь нарын үйлс

 • Үйлс ном

Элч Паулын захидлууд

 • Ром ном
 • 1 Коринт ном
 • 2 Коринт ном
 • Галат ном
 • Ефес ном
 • Филиппой ном
 • Колоссай ном
 • 1 Тесалоник ном
 • 2 Тесалоник ном
 • 1 Тимот ном
 • 2 Тимот ном
 • Тит ном
 • Филемон ном
 • Еврей ном (Бичигчийг Паул гэж үздэггүй)

Ахлагчдын захидлууд

 • 1 Петр ном
 • 2 Петр ном
 • 1 Иохан ном
 • 2 Иохан ном
 • 3 Иохан ном
 • Иуда ном

Илчлэлт

 • Илчлэлт ном зэрэг болно.

Шинэ Гэрээний агуулгыг хам сэдвээр нь авч үзвэл Христийн амьдрал болон Үйлчлэл, Үхэл ба Амилалт, Элч нарын Сайн мэдээний тунхаглал, болон хэрхэн Христэч зан байдал дотор төлөвших, сүмийг хэрхэн удирдах, бусадтай хэрхэн харилцах, гэр бүл, гэрлэлт зэргийг өгүүлдэг.

Мөн үзэх[засварлах | edit source]