ЗХУ-ДИУ-ын 1924 оны гэрээ

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс ба Дундад Иргэн Улсын хоорондын асуудлыг зохицуулах ерөнхий зарчмуудын тухай (ханз. 中蘇解決懸案大綱協定, Орос: Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой)[1] хэлэлцээрийг 1924 оны 5 дугаар сарын 31-нд Дундад Иргэн Улсын нийслэл Бээжин хотод байгуулсан Зөвлөлт орос улс болон Дундад Иргэн Улсууд байгуулсан байна. Энэ гэрээг бас Л.Караханы тунхаглал гэж нэрэлдэг. Гэрээнд ЗОУ-ыг төлөөлж Л.М.Карахан, Дундад Иргэн Улсыг төлөөлж Гу Вэй цюнь (Веллингтон Ку) нар гарын үсэг зурсан байна.[2]

Дипломат харилцаа тогтоон хоёр улсын хоорондын чухал асуудлуудыг шийдэх Зөвлөлт-Хятадын хэлэлцээ 1921 оны 12 дугаар сард эхэлжээ. Яриа хэлэлцээнд Оросын тал нь Манжуур дах Дорнод хятадын төмөр замд өөрийн нөлөөг тогтоох асуудлыг гол эрх ашгаа болгон дэвшүүлсэн байсан ба түүнд нь Монголын асуудал тээг болжээ. Оросууд Монголын асуудлыг Хиагтын гэрээний аргачлалаар гурван талын хүрээнд шийдэхийг Зөвлөлтийн бүрэн эрхт төлөөлөгч А.К.Пайкес санал болгосон ч Хятадын тал эсэргүүцжээ. Хэлэлцээг мухардлаас гаргахын тулд 1922 оны 7 дугаар сард Бээжинд ирсэн шинэ дипломат төлөөлөгч А.А.Иоффе Монголыг оролцуулахгүй татгалзах замаар Хятадын талыг өөртөө татан ДХТЗ-ын асуудлыг шийдэх байр суурьт шилжиж, үндэслэл нотолгоо гарган, тактикийн шугамаа боловсруулсныг Москва дэмжжээ.

Зөвлөлтийн зуучлалын тусламжтайгаар өмнөд хөрш Дундад улстай хэвийн харилцаа тогтоож, тусгаар тогтнолоо баталгаажуулахыг зорьсон монголчуудын хүсэлт биелэх нь эргэлзээтэй болсон учир Монголын Засгийн газраас ЗХУ-д хандан тайлбар хүсч, Монгол-Хятадын хэлэлцээ хийх санал тавьсан ч амжилт олоогүй юм. 1923 оны 9 дүгээр сарын эхээр ЗХУ-ын Гадаад хэргийн ардын комиссиаратын орлогч Л.М.Карахан тэргүүтэй албан ёсны төлөөлөгчид Бээжинд ирж, сунжирсан яриа хэлэлцээ хийсний эцэст Монголыг Хятадын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж зөвшөөрсөн энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулах болжээ.

Үүний үр дүнд 1924 оны 5 дугаар сарын 31-нд "Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс ба Хятадын Бүгд найрамдах улсын хоорондын асуудлыг зохицуулах ерөнхий зарчмуудын тухай” Хэлэлцээрийг байгуулсан байна. Гэрээний 5-р зүйлд: “ЗСБНХУ нь Гадаад Монголыг Дундад улсын бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрч, Хятадын бүрэн эрхийг хүндэтгэнэ” гэж заажээ. Эл заалт 1919 оны Зөвлөлт засгийн газрын тунхаглал, 1921 оны Монгол, Зөвлөлтийн Найрамдлын гэрээнд харшилсан төдийгүй, бодит байдал дээр Хиагтын гэрээнээс ч ухарсан хэрэг болжээ. Үүний хамт Зөвлөлтийн цэргийг Монголоос гаргах асуудал ч гэрээнд багтсан байв.

Монголын тусгаар тогтнолыг үгүйсгэсэн гэрээ батлагдсан нь Монголын Засгийн газар эсэргүүцэн удаа дараа мэдэгдэл хийсний дээр нам, төрийн удирдагчид ЗХУ-ын байр суурийн талаар хувааагдан зөрөлдсөн үйл явдал өрнөжээ. Эл нөхцөлд Монголын удирдагчид Бүгд найрамдах засгийг Үндсэн хуулиар Тунхаглах замаар тусгаар тогтнолоо эрхзүйн хувьд баталгаажуулах бие даасан алхмыг хийв. БНМАУ байгуулагдсанаар Монгол нь бодит байдал дээр тусгаар орших болсон юм.

Үр дагавар[засварлах | кодоор засварлах]

Бээжингийн энэхүү гэрээний үр дүнд Зөвлөлт Орос улс нь Монгол улсыг хүлээн зөвшөөрөх асуудлаас зайлсхийх болсон бөгөөд хоёр нүүртэй тоглоомыг Монголд явуулж эхэлсэн байна. Энэ нь нэг талаас Монголыг өөртөө татаж түүнийг дэмжиж байгаа байдал үзүүлэх боловч олон улсын түвшинд түүнийг дэмжихгүй байх, тусгаар тогтнолыг нь дэмжилгүй түүүнийг хятадын нэг хэсэг гэж үзэж байгаагаа албан ёсоор илэрхийлсэн энэ байжээ.

Үүний тод нотолгоо болгон Монголд зөвхөн бүрэн эрхэт төлөөлөгч суулгаж байсан бөгөөд түүнээ Элчин сайд гэж Монголчуудад олон жилийн турш ойлгуулж байсан байна. Зөвхөн Ялт, Подстамын гэрээний үндсэн дээр 1946 онд явуулсан Тусгаар тогтнолын төлөө санал хураалтын үр дүнд Бүгд Найрамдах Хятад Улс БНМАУ-ын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөний дараа ЗХУ нь БНМАУ-тай "дахин" албан ёсоор дипломат харилцаа тогтоон гэрээ хэлцэл хийж, Элчин сайд суулгасан.

Гэрээний эх хувь[засварлах | кодоор засварлах]

Гэрээний орос хэл дээрх эх хувь[засварлах | кодоор засварлах]

Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Кит. Респ., заключенное в Пекине 31 мая 1924 г.

(Ср. Междунар. летопись, 1925 г., № 3, стр. 21—30.).

СССР и Кит. Респ., желая восстановить между собою нормальные отношения, согласились заключить соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между обоими странами, и для этой цели назначили и т. д.

Ст. 1. Немедленно после подписания настоящего соглашения, нормальные дипломатические и консульские отношения между обоими договар. сторонами будут восстановлены. Прав Кит. респ. соглашается принять нужные меры для передачи прав. СССР миссии и консульских зданий, ранее принадлежавших царскому правительству.

Ст. 2. Прав-а обоих договар. сторон соглашаются приступить в течение 1 месяца после подписания наст. договора к конференции, которая заключит и выработает подробные соглашения о вопросах, в соответствии с принципами, указанными в след. статьях. Такие подробные соглашения должны быть закончены как можно скорее и во всяком случае не позже, чем через 6 мес. со дня открытия конференции, предусмотренной в предыдущем абзаце.

Ст. 3. Прав-а обоих договар. сторон соглашаются аннулировать на конференции, предусмотренной в предыд. статье, все конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты и т. д. заключенные между прав. Китая и царским прав. и заменить их новыми договорами, соглашениями и т. д., на основе равенства, взаимства и справедливости, равно как и в духе деклараций Сов. прав. от 1919 и 1920 г.г.

Ст. 4. Прав. СССР, в соответствии с его политикой и с декларациями от 1919 и 1920 г.г., заявляет, что все договоры, соглашения и т. п., заключенные между бывшим царским прав. и какой-либо третьей стороной или сторонами, затрагивающие суверенные права или интересы Китая, являются ничтожными и лишенными силы. Прав, обоих договар. сторон объявляют, что в будущем ни одно правительство не будет заключать никаких договоров и соглашений, которые могли бы нанести ущерб суверенным правам или интересам одной из двух договар. сторон.

Ст. 5. Прав. СССР признает, что Внешняя Монголия является составной частью Кит. респ. и уважает суверенитет Китая. Прав. СССР заявляет, что как только вопросы об отозвании войск СССР из Внешн. Монголии,— а именно о предельном сроке отозвания этих войск и о мерах, имеющих быть принятыми в интересах безопасности границ, будут согласованы на конференции, указанной в ст. 2 настоящего соглашения,— оно осуществит полное отозвание всех войск СССР из Внешн. Монголии. [210]

Ст. 6. Прав. обоих договар. сторон взаимно ручаются не позволять в пределах своих территорий по принадлежности существования или деятельности каких-либо организаций, или групп, задачей коих является борьба путем насильственных действий, против прав. какой-либо из договар. сторон. Прав. обоих договар. стор. далее ручаются не производить пропаганды, направленной против полит. или социальной системы какой-либо из договар. сторон.

Ст. 7. Прав. обоих договар. стор. соглашаются заново обозначить свои национальные границы на конференции, указанной в ст. 2 настоящего соглашения, и впредь до подобного обозначения заново поддерживать настоящие границы.

Ст. 8. Прав. обоих договар. стор. соглашаются урегулировать на вышеупомянутой конференции вопросы, касающиеся судоходства по рекам, озерам и иным водным пространствам, общим для их границ по принадлежности, на основе равенства и взаимства.

Ст. 9. Прав. обоих дог. стор. соглашаются урегулировать на вышеупомянутой конференции вопрос о КВЖД в соответствии с принципами, указанными ниже.

1. Прав. об. дог. стор. объявляют, что КВЖД является чисто коммерческим предприятием. Прав. об. дог. стор. взаимно объявляют, что за исключением вопросов, касающихся деловых операций, которые находятся под непосредственным наблюдением КВЖД, все другие вопросы, затрагивающие права национального и местных правительств Кит. респ., как-то судебные вопросы, вопросы касающиеся гражд. управления, военной администрации, полиции, муниципального управления, обложения и земельной собственности (за исключением земель, потребных для указанной дороги) — будут находиться под управлением кит. властей.

2. Прав. СССР соглашается на выкуп прав-м китайской республики путем кит. капитала КВЖД, равно как всех принадлежащих к ней имуществ и на передачу Китаю всех акций и облигаций указанной дороги.

3. Прав. обоих дог. стор. урегулируют на конференции, указанной в ст. 2 указ. соглашения размер и условия, определяющие выкуп, равно как и порядок передачи КВЖД.

4. Прав. СССР соглашается быть ответственным за все претензии держателей акций и облигаций КВЖД, возникшие до революции 9 марта 1917 г.

5. Прав. об. догов. сторон взаимно соглашаются, что будущее КВЖД будет определено СССР и Кит. респ. с исключением какой-либо третьей стороны или сторон. .

6. Прав. об. дог. стор. соглашаются составить соглашение о временном управлении КВЖД впредь до разрешения вопросов, указанных в разделе 3 настоящей статьи.

7. Впредь до того, пока различные вопросы, относящиеся до КВЖД не будут урегулированы на конференции, указанной в ст. 2 наст. соглаш., права обоих прав., вытекающие из контракта от 27 авг. (8 сент.) 1896 г. на постройку и управление КВЖД, поскольку они не находятся в противоречии с наст. соглашением и с соглашением о временном управлении указанной дорогой и поскольку они не наносят ущерба правам суверенитета Китая, будут сохранены в силе.

Ст. 10. Прав. СССР соглашается отказаться от специальных прав и привилегий, касающихся всех концессий, в какой бы то ни было части Китая, приобретенных царским прав. в силу различных конвенций, договоров, соглашений и т. д. [211]

Ст. 11. Прав. СССР соглашается отказаться от русской части боксерского возмещения.

Ст. 12. Прав. СССР соглашается отказаться от прав экстерриториальности и консульской юрисдикции.

Ст. 13, Прав. об. дог. стор. соглашаются составить одновременно с заключением торгового договора, на конференции, указанной в ст. 2 наст. соглаш., таможенный тариф для обоих дог. сторон, в соответствии с принципами справедливости и взаимства.

Ст. 14. Прав. об. дог. стор. соглашаются обсудить на вышеуказанной конференции вопросы, касающиеся претензий о возмещении убытков.

Ст. 15. Наст. соглаш. вступит в силу со дня его подписания...

Соглашение о временном управлении КВЖД.

СССР и Кит. респ., признавая взаимно, что поскольку КВЖД была построена на капитал, данный Росс-м прав., и сооружена полностью на территории Китая, сказанная дорога является чисто коммерческим предприятием и что, за исключением вопросов, касающихся ее собственных деловых операций, все другие вопросы, которые затрагивают права кит. национального и местных правительств, будут регулироваться кит. властями, согласились заключить соглашение о врем. управлении дорогой с целью руководить совместно управлением сказанной дороги впредь до окончательного разрешения вопроса об этом управлении на конференции, упомянутой в ст. 2 соглаш. об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китаем от 31 мая 1924 г. и назначили для этого и т. д.

Ст. 1. Для урегулирования всех вопросов, касающихся КВЖД, создается правление ж. дор. из 10 чел., из которых 5 будут назначаться прав-м СССР, а 5—прав-м Кит. респ.— Прав. Кит. респ. назначает одного из числа кит. членов правления председателем правления; он же будет и директором-распорядителем. Прав. СССР назначает одного из членов правления вице-председателем правления, он же будет и помощником директора-распорядителя. Кворум составляют 7 членов правления; все решения правления вступают в силу, если они одобрены не менее чем 6 членами правления. Директор-распорядитель и пом. дир.-распор. совместно заведывают делами правления и подписывают все документы правления. В случае отсутствия либо дир.-распор., либо пом. дир.-распор., их правительства по принадлежности имеют право назначить другого члена правления для выполнения обязанностей дир.-расп. или пом. дир.-расп. (поскольку речь идет о дир.-распорядителе одного из кит. членов правления, а поскольку речь идет о пом. дир.-расп.— одного из русских членов правления).

Ст. 2. Ревизионная комиссия дороги состоит из 5 человек, а именно из 3 русских членов ревиз. комиссии, которые будут назначаться прав-м СССР и из двух кит. членов ревиз. комиссии, которые будут назначаться прав-м Кит. респ. Председатель ревиз. ком. избирается из кит. членов рев. комиссии.

Ст. 3. Управление дорогой лежит на управляющем — гражданине СССР и двух помощниках, из которых один должен быть из граждан СССР, а другой,— из граждан Кит. респ. Указанные должностные лица назначаются правлением и утверждаются правительствами по принадлежности. Права и обязанности управляющего и пом. управляющего определяются правлением.

Ст. 4. Начальники и пом. начальников различных управлений дороги назначаются правлением. Если начальником управления является гражданин СССР, то пом. нач. управления должен быть гражданином Кит. респ., а [212] если начальник управления гражданин Кит. респ., то пом. нач. упр. должен быть гражданин СССР.

Ст. 5. Назначение служащих в различных управлениях дороги производится на основе принципа равного представительства граждан СССР и граждан Кит. респ.

Ст. 6. За исключением вопросов сметных и бюджетных, как указано в ст. 7 настоящего соглашения, все другие вопросы, по которым правление не сможет прийти к соглашению, передаются на разрешение правительств договар. сторон.

Ст. 7. Правление представляет сметы и бюджеты дороги на совместные заседания правления и ревиз. ком. для рассмотрения и одобрения.

Ст. 8. Весь чистый доход дороги поступает в распоряжение правления и не должен расходоваться впредь до окончательного разрешения вопроса об этой дороге.

Ст. 9. Правление в кратчайший срок и во всяком случае не позднее 6 месяцев со дня образования правления пересмотрит устав ОКВЖД, одобренный 4 дек. 1896 г. царским правительством,— в соответствии с настоящим соглашением и соглашением об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и Китаем от 31 мая 1924 г.— Впредь до пересмотра указанный устав остается в силе, поскольку он не находится в противоречии с настоящим соглашением и согл. об общ. принц. для урегул. вопр. м. СССР и Кит. респ. и не наносит ущерба суверенным правам Кит. респ.

Ст. 10. Наст. соглашение прекращает действие, как только вопрос о КВЖД будет окончательно урегулирован на конференции, уп. в ст. 2 соглаш. об общ. принц. для урегул. вопр. м. СССР и Кит. респ. от 31 мая 1924 г.

Ст. 11. Наст. соглашение вступает в силу со дня его подписания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ.

Г. Лев Мих. Карахан, чрезв. полном, предст. СССР, и доктор Ви Кюин Веллингтон Ку, М. И. Д. Кит. респ., законноуполномоченные их прав-и, собравшиеся сего числа в Мин. Ин. Д., в гор. Пекине, окончательно рассмотрели нижепоименованные документы:

1. Соглаш. об общих принципах для урегулир. вопросов между СССР и К. Р.

2. Договор о временном управлении КВЖД.

3. Один протокол.

4. Семь деклараций.

5. Один обмен нотами (Нота Веллингтона Ку Л. М. Карахану: “Дорогой г. Карахан, по распоряжению моего прав-а имею честь заявить, что подписав сегодня согл. об общ. принц. для урегул. вопр. м. КР и СССР, прав-о Кит. респ. решило, в видах интересов мирных отношений между КР и СССР, прекратить службу тех б. подданных русской империи, ныне состоящих в кит. армии и полиции, каковые лица своими личностями и поступками составляют угрозу безопасности СССР. Когда вы представите моему прав-у список таких лиц, соответствующим властям будет предписано принять необходимые меры. Я имею честь и т. д.”.— Ответная нота т. Карахана воспроизводит содержание ноты Ку.)

и согласились о содержании всех этих документов и нашли свои полномочия представленными в должной и законной форме, после чего уполномоченные официально подписали и скрепили печатями вышепоименов. документы.

Министр Ку заявил, что указанные соглашения, декларации, протоколы, обмен нотами подлежат ратификации в обеих странах, в [213] соответствии с порядком, установленным конституцией, но они получат силу с момента их подписания, как то упомянуто в самих соглашениях.

В удостоверение сего соответствующие полном, представители обеих договар. сторон подписали настоящий протокол в 2 экз. на английском языке и скрепили своими печатями.

I Декларация (о взаимной передаче всего недвижимого и движимого имущества, принадлежавшего б. царскому прав. и Китаю).

II Декларация (о сооружениях и земельной собственности русск. правосл. миссии).

III Декларация содержит “совместное объявление” двух правительств (в дополнение к ст. 4 основного соглашения) о том, что “Кит. прав. не признает силы за договорами, соглашениями и т. д., заключенными с Россией со времени…”

IV Декларация: “Прав. СССР и прав. К. Р. совместно заявляют, что подразумевается, что прав-о Кит. Р. не передаст частично или полностью третьей державе или какой-либо иной организации специальные права и привилегии, от которых в силу ст. 10 соглаш. об общ. принц. (и т. д.) право СССР отказалось”...

V Декларация (в развитие ст. 11 согл. об общ. принц. — о русской доле боксерского возмещения) содержит “совместное объявление” о том, что

1. Русская доля бокс. возмещения, от которой прав. СССР отказалось, будет, после удовлетворения всех прежних обязательств, направлена исключительно и полностью к созданию фонда улучшения просвещения кит. народа.

2. Для управления и распределения этого фонда будет образована специальная комиссия. Комиссия будет состоять из трех лиц, из коих два будет назначен прав-м К. Р. и один — прав-м СССР. Решения этой комиссии будут приниматься единогласно.

3. Настоящий фонд будет депонирован, равно как и периодические к нему приращения, в банке, указанном упомянутой комиссией.

VI Декларация: “Прав. СССР и прав. К. Р. соглашаются, что на конференции, предусмотренной ст. 2 согл. об общ. принц. и т. д. будут установлены справедливые правила, касающиеся урегулирования положения граждан СССР, в связи с отказом от экстерриториальности и консульской юрисдикции, указанном в ст. 12 вышеупомянутого договора, при чем настоящим устанавливается, что граждане СССР будут всецело подчинены китайской юрисдикции”...

VII Декларация (в развитие ст. 5 согл. о врем. упр. КВЖД).

Гэрээний хятад хэл дээрх эх хувь[засварлах | кодоор засварлах]

https://zh.wikisource.org/wiki/中苏解决悬案大纲协定

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]

Эшлэл[засварлах | кодоор засварлах]

Эх сурвалж[засварлах | кодоор засварлах]

  • Балдоо Б., Дамдинсүрэн С., Хайсандай Л., Монголын тусгаар тогтнол ба Орос, Хятадын хүчин зүйл. (Редактор Б.Балдоо).УБ.: “Адмон” хэвлэлийн газар, 1999
  • Лхамсүрэн Б., Монголын гадаад орчин, тусгаар тогтнол. (Редактор М.Санждорж). УБ.:1995
  • Лузянин С.Г.,ХХзууны 20-30-аад оны Орос, Монгол, Хятадын харилцааны түүхээс. Орчуулсан Л.Бүдсүрэн, УБ.:“Эрүүл энх” хэвлэлийн газар, 1998.
  • Батбаяр Ц.,Монгол ба Их гүрнүүд ХХ зууны эхний хагаст (Хиагтаас Ялта хүртэл: Сталин, Чан Кайши, Монголын тусгаар тогтнол). Хянан тохиолдуулсан: Ч.Дашдаваа. УБ. ”Мөнхийн үсэг” ХХК, 2006
  • Хятад, Оросын харилцааны түүхэн дэхь Монгол улс (ХХ зуун). (Хятадын түүхчдийн зохиолоос хэсэглэн авсан зүйлийн эмхтгэл). Хятад хэлнээс орчуулсан Г.Гунгаа, Орчуулгын редактор Г.Сүхбаатар, Эмхтгэсэн Ц.Баатар. УБ.: Хэвлэлийн “Цомог” компани, 1995