Люмен (нэгж)

Люмен
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Гэрлийн урсгал
Тэмдэглэгээ лм
Томъёоны тэмдэглэгээ Е
Шилжүүлэг
1 лм нь...
   СИ-системд    1 кд · ср

Люмен нь олон улсын нэгжийн СИ систем дэхь гэрлийн урсгалыг хэмжих уламжлагдсан нэгж юм.

1 лм = 1 кд · ср