Вебер (нэгж)

Вебер
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Соронзон урсгал
Тэмдэглэгээ Вб
Нэрлэгдсэн Вильгелм Эдуард Вебер
Томъёоны тэмдэглэгээ
Шилжүүлэг
1 Вб нь...
   СИ-системд    1 кг·м2 / А·сек2 = 1 В·сек

Вебер нь (мөн Вольт секунд) соронзон урсгалыг хэмжих хэмжилтийн нэгж юм. Энэ нэрийг германы физикч Вильгелм Эдуард Веберийн нэрээр нэрлэжээ.

1 Вб = 1 В·сек = 1 Тл·сек

Хуучны СГС-системд соронзон урсгалын нэгжийг Мкс (Максвелл) тэмдэглэдэг байсан.

1 Вб = 108 Мкс