Монгол улсын аймаг, нийслэл

Монгол Улсын засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
зэрэг дэв, нэгжийн хүснэгт
Нэгдүгээр зэрэг
аймаг (21)
нийслэл (1)
Хоёрдугаар зэрэг
сум (330)
дүүрэг (9)
Гуравдугаар зэрэг
баг (1568)
хороо (152)
Ү · Х · З

Өнөөгийн (1992 оноос хойших) Монгол Улсын I дэсийн 22 нутгийг зэрэгцүүлэн жагсаав:

Хорин нэгэн аймаг, нэг нийслэлийг өнгөөр ялгасан Монгол Улсын газрын зураг
Монгол Улсын аймаг, нийслэлийн үндсэн мэдээлэл
Тэмдэг Монгол бичгийн нэр Газар нутгийн
хэмжээ, талбай
Хүн ам (2010
оны тооллого[1])
Нягт
сийрэг
Нутгийн
төв
Сум,
дүүргийн
тоо
кирилл худам км² ↑↓ хүн ↑↓ хүн/км² ↑↓
аймаг
1 АР Архангай аруханггаи 55,313.82 15 84,583 9 1.53 8 Цэцэрлэг 19
2 БӨ Баян-Өлгий байанөлүгэи 45,704.89 17 88,056 7 1.93 6 Өлгий 13
3 БХ Баянхонгор байанхонггор 115,977.80 4 76,085 11 0.66 16 Баянхонгор 20
4 БУ Булган булаган 48,733.00 16 53,653 18 1.10 11 Булган 16
5 ГА Говь-Алтай гобиалтаи 141,447.67 2 53,591 19 0.38 21 Алтай 18
6 ГС Говьсүмбэр гобисүмбэр 5,541.80 19 13,239 22 2.39 4 Чойр 3
7 ДА Дархан-Уул дарханагула 3,275.00 21 94,620 5 28.89 3 Дархан 4
8 ДГ Дорноговь дорунагоби 109,472.30 5 58,612 17 0.54 19 Сайншанд 14
9 ДО Дорнод дорунату 123,597.43 3 69,552 13 0.56 18 Чойбалсан 14
10 ДУ Дундговь думдагоби 74,690.32 11 38,820 21 0.52 20 Мандалговь 15
11 ЗА Завхан жабхан 82,455.66 7 65,481 15 0.79 15 Улиастай 24
12 ОР Орхон орхон 844.00 22 90,699 6 107.46 2 Эрдэнэт 2
13 ӨВ Өвөрхангай өбүрханггаи 62,895.33 14 101,314 3 1.61 7 Арвайхээр 19
14 ӨМ Өмнөговь эмүнэгоби 165,380.47 1 61,314 16 0.37 22 Даланзадгад 15
15 СҮ Сүхбаатар сүхэбагатур 82,287.15 8 51,334 20 0.62 17 Баруун-Урт 13
16 СЭ Сэлэнгэ сэлэнггэ 41,152.63 18 97,584 4 2.37 5 Сүхбаатар 17
17 ТӨ Төв төб 74,042.37 12 85,168 8 1.15 9 Зуунмод 27
18 УВ Увс убсу 69,585.39 13 73,328 12 1.05 12 Улаангом 19
19 ХО Ховд хобду 76,060.38 10 76,869 10 1.01 13 Ховд 17
20 ХӨ Хөвсгөл хөбсүгүл 100,628.82 6 114,924 2 1.14 10 Мөрөн 24
21 ХЭ Хэнтий хэнтэи 80,325.08 9 65,811 14 0.82 14 Чингис 17
нийслэл
22 УБ Улаанбаатар улаганбагатур 4,704.40 20 1,240,048 1 263.59 1 Улаанбаатар 9
Монгол улсын дүн 1,564,115.71 2,668,934 1.71 329+9


Зүүлтийн холбоос[засварлах | кодоор засварлах]