Түүхэн жилийн өдөр

Дараах жагсаалт нь википедиад байх түүхэн жилийн өдрүүдийг хүснэгтлэн оруулав.

Түүхэн жилийн өдрүүд[засварлах | кодоор засварлах]

Түүхэн жилийн өдрүүдийн цагалбар гэдэг нь ямар нэгэн түүхэн утга учиртай эсвэл холбогдолтой өдөр юм. Жилийн өдөр бүр нь жилийн түүхэн нэг өдөр юм.

Түүхэн жилийн өдрүүдийн цагалбар
Нэгдүгээр сар Хоёрдугаар сар Гуравдугаар сар Дөрөвдүгээр сар
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 (30) 29 30 31 29 30
Тавдугаар сар Зургаадугаар сар Долоодугаар сар Наймдугаар сар
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
Есдүгээр сар Аравдугаар сар Арваннэгдүгээр сар Арванхоёрдугаар сар
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31

Мөн үзэх[засварлах | кодоор засварлах]